Kanta-webbskolans dataskyddsbeskrivningPersonuppgiftsansvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
PB 450, 00056 HELSINGFORS
Nordenskiöldsgatan 12, 00250 HELSINGFORS
020 634 11
FO-nummer 0246246-0

Registerärenden sköts av

Kanta-tjänsterna, IT-kundsupporten
020 634 7787
kanta@kanta.fi

Kanta-dataskyddsombud

Du kan skicka en förfrågan per e-post till Kanta-tjänsternas dataskyddsansvarig tietosuoja@kanta.fi

Personuppgifterna behandlas av

Mediamaisteri Oy
Erkkilänkatu 11
33100 Tampere
010 281 8000
info@mediamaisteri.com

Registrets namn

Kanta-webbskolans deltagar- och kundregister

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter

Tillhandahållande av en webbskola (webbinlärningsmiljö) för användarna. Inlärningsmiljön har genomförts som Saas-molntjänst. Det hör till FPA:s lagstadgade uppgifter att ordna Kanta-tjänsterna (lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (784/2021) 6 §). I samband med denna uppgift erbjuder FPA frivilliga utbildningar
och anvisningar om användningen av Kanta-tjänsterna.

Personuppgifter behandlas med den registrerades samtycke. Samtycke ges genom att denna dataskyddsbeskrivning godkänns av den som registrerar sig i inlärningsmiljön.

Uppgifter i registret

Registret innehåller identifieringsuppgifter för dem som har loggat in i Kanta-webbskolan: namn, e-postadress, användarnamn och lösenord. Personen kan själv registrera organisationen och beteckningen i sin egen bakgrundsinformation. Bakgrundsinformationen
används i arbetet för att utveckla utbildningarna och rikta dem till olika kundgrupper.

Utöver ovanstående information lagras en tidsstämpel över användarens första och senaste besök i inlärningsmiljön och den senaste IP-adressen i databasen. Därtill lagras information om hur kursaktiviteterna utförs och används. I tjänsten lagras endast
den information som är nödvändig för ordnandet av tjänsten.

Denna webbplats använder en sessionskaka som vanligtvis kallas "MoodleSession". Användaren måste tillåta denna kaka i webbläsaren för att förbli inloggad under surfandet på webbplatsen. När användaren loggar ut eller stänger webbläsaren
förstörs kakan (både i webbläsaren och på servern).

Förvaringstiderna för personuppgifter

Personuppgifter ska raderas när de inte längre behövs för att fylla sitt ändamål. Uppgifterna om Kanta-webbskolans användare raderas om de har varit passiva i 6 år.

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifterna fås av den registrerade själv i samband med registreringen i Kanta-webbskolan. Kursrelaterade prestationsuppgifter lagras automatiskt i inlärningsmiljön när en person genomgår webbkurser.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES och lämnas inte heller ut på annat sätt.

Principer för skydd av registret

Registret är skyddat med användarnamn, lösenord och brandvägg. Användarregistret får endast behandlas av personer som utsetts för uppgiften. De som behandlar personuppgifter har tystnadsplikt.

Registrerades rättigheter

Den registrerade har i enlighet med dataskyddsförordningen rätt att

  • få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne själv samt rätt att begära rättelse eller radering av sådana uppgifter
  • när som helst återkalla ett samtycke utan att detta påverkar lagenligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • hos tillsynsmyndigheten anföra besvär över behandling av personuppgifter

Begäran ska riktas till den personuppgiftsansvarige. Kontaktuppgifter finns i början av dataskyddsbeskrivningen.